Thủ tục bàn giao căn hộ Imperia Eden Park


Khi quyết định mua căn hộ, khách hàng phải tìm hiểu nhiều thông tin trước khi xuống tiền, với Imperia Eden Park chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục bàn giao căn hộ cho khách hàng trong đợt bàn giao căn hộ:
1. Điều kiện giao nhận căn hộ Chung cư Imperia Eden Park
Chung cư Imperia Eden Park  được bàn giao cho bên mua khi. Bên Bán phải xây dựng xong căn hộ theo thiết kế và Bên Mua phải đóng đủ tiền mua căn hộ và các khoản phí theo thỏa thuận.
2. Bên Bán bàn giao căn hộ cho Bên Mua vào quý IV năm 2020.
a. Việc bàn giao căn hộ chung cư Imperia Eden Park  có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian quy định. Nhưng không được chậm quá 180 ngày, kể từ thời điểm đến hạn bàn giao căn hộ cho Bên Mua.
Bên Bán phải có văn bản thông báo cho Bên Mua biết lý do chậm bàn giao căn hộ.
b. Trước ngày bàn giao căn hộ là 10 ngày. Bên chủ đầu tư dự án chung cư Imperia Eden Park phải gửi văn bản thông báo cho Bên Mua về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao căn hộ.
3. Căn hộ chung cư Imperia Eden Park được bàn giao cho Bên Mua phải theo đúng thiết kế đã được duyệt.
Căn hộ tại chung cư Imperia Eden Park  phải sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà các bên đã thỏa thuận theo hợp đồng.
4. Vào ngày bàn giao căn hộ dự án chung cư Imperia Eden Park  theo thông báo, Bên Mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế căn hộ so với thỏa thuận trong hợp đồng này.
Bên mua chung cư Imperia Eden Park cùng với đại diện của Bên Bán đo đạc lại diện tích sử dụng thực tế căn hộ và ký vào biên bản bàn giao căn hộ.
5. Trường hợp Bên Mua dự án chung cư Imperia Eden Park hoặc người được Bên Mua ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn giao căn hộ theo thông báo của Bên Bán trong thời hạn 07 ngày hoặc đến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao căn hộ mà không có lý do chính đáng thì kể từ ngày đến hạn bàn giao căn hộ theo thông báo của Bên Bán được xem như Bên Mua đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao căn hộ theo thực tế và Bên Bán đã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao căn hộ theo hợp đồng.
Bên Mua Chung cư Imperia Eden Park : không được quyền nêu bất cứ lý do không hợp lý nào để không nhận bàn giao căn hộ. Việc từ chối nhận bàn giao căn hộ như vậy sẽ được coi là Bên Mua vi phạm hợp đồng và sẽ được xử lý theo quy định.
6. Kể từ thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao căn hộ Chung cư Imperia Eden Park. Bên Mua được toàn quyền sử dụng căn hộ dự án Imperia Eden Park và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến căn hộ mua bán, kể cả trường hợp Bên Mua có sử dụng hay chưa sử dụng căn hộ này.